0511 54201024

ايران رنگ كار

نام شرکت

آقاي حسن خاني

نام مدیرعامل

رنگسازي

نوع فعالیت

كوي آب و برق، ويلاي11، پلاك27 مشهد

آدرس

0511 - 5420102 - 4

تلفن

 

وب سایت