3352039_3352272_0231

خانم مهشید دانایی

پوشش داکرومات مقاوم ترین پوشش بعنوان جایگزین آبکاری پوشش هارد آندایز آلومینیم سختی 400 ویکرز جهت پیستونها وقطعات آلومینیومی خاص

www.posheshfelezsemnan.ir