55611733 55618562 021

آقای ابراهیم شهاب

تولید چسب کاغذی   بسته بندی  چاپی وسیلیکون

www.setareh-adhesive.com