9 88731727 021

تولید روغن های چرمسازی   چربی گیرها  وشوینده ها  مواد آهک زنی  مواد آنزیم زنی  مواد آهک زدایی ومواد خنث کننده

www.samandgostar.com