palm kernel oil

روغن هسته پالم و RBD

روغن هسته پالم از مغز هسته های میوه پالم استخراج و از نظر ترکیب و خصوصیات فیزیکی با روغن پالم متفاوت و مصارف و بازار جداگانه ای دارد. تولید روغن هسته پالم همراه تولید روغن پالم بوده و مقدار 13-10 تن روغن هسته پالم به ازای هر 100 تن روغن پالم تولید می شود.هسته خشک پالم در حدود 53-44 درصد روغن داشته و این روغن شبیه به روغن نارگیل است. مصرف عمده روغن هسته پالم در محصولات غذایی نظیر مارگارین و کره قنادی و همچنین در صابون سازی است. قسمت عمده روغن هسته پالم تولید شده در آفریقا برای روغنکشی به اروپا حمل می شود. روغن توسط پرس کردن یا توسط حلال از هسته خشک شده استخراج می شود. گرچه توسط خشک کردن مغزها قبل از روغن کشی سعی در جلوگیری از افزایش اسیدهای چرب آزاد در روغن می شود ولی در مواقعی که فاصله زمانی بین پوست گیری و استخراج روغن زیاد اسب مقدار اسیدهای چرب آزاد در روغن افزایش می یابد بنابراین روغنکشی در کشور مبداء به بهبود کیفیت روغن کمک می کند.