درصورت آمادگی به فروش کالای ذیل با ما تماس گرفته قیمت اعلام فرمایید2240381422425565

درصورت  آمادگی جهت تحویل کالای ذیل تماس گرفته قیمت اعلام فرمایید22404814_22425565

اسید نیتریک شیراز تحویل تهران

گوگرد نقتی یا گازی تحویل تهران

سولفورسدیم کلوخه تناژ

اسید استعاریک رابرگرید مینکو

گوارگام هندی

سود کاستیک بندریا اروند تحویل

آبژاول 13% تحویل