talo

روغن تالو

این چربی ازطریق خرید چربی های مازاد از کشتارگاههای عمومی  مرغی گوسفندی وکاوی تهیه میشوند.

این چربیهارا در دیگهای بزرگ ذوب  نموده سپس فیلتر میکنند ودرظروف مختلف بسته بندی مینمایند. عمده مصرف این پیه ها در صنایع صابونسازی مصرف میشود  وعموما بوسیله سودکاستیک خنثی نموده جهت صابونهای عمومی استفاده مینمایند .جهت ساخت صابونهای با کیفیت بهتر از گلیسیرین وروغن پالم وروغنهای دیگراستفاده میشود..