SODIUM SULPHATE

پر كننده ها:
پر كننده ها می توانند برای افزایش یا بهبود خواص ریزش ،حلالیت، ممانعت از كلوخه شدن، یا بهبود ظاهر محصولات پودری در نظر فروشنده به فرمولاسیون اضافه شوند. متداولترین پر كننده برای محصولات پودری، سدیم سولفات وپر كننده متداول مصرفی در تهیه قالبهای دترجنت تالك و كائولن می باشد. در تهیه قالبهای صابون دترجنت ازمواد سخت و سفت كننده قالب مانند كلسیم كربنات و منیزیم سولفات نیز استفاده می شود.