SODIUM SILICATE

سیلیكاتها:
سدیم سیلیكاتها منبع قلیائیت ،عامل بافری و همچنین دارای خواص ضد خوردگی می باشند. این سازنده ها در فرمولاسیونهایی كه نیاز به قلیائیت بالا و همچنین حفظ این قلیائیت باشد بكار می روند. علاوه بر این، به علت ایجاد لایه سیلیكاتی بر روی سطوح فلزی ماشین ، از خوردگی آنها جلوگیری می نمایند.