JAVEL

آب ژاول

 

سفیدکننده ( bleach ) یک ترکیب شیمیایی است که از طریق فرآیند اکسیداسیون خاصیت رنگ بری و عفونت زدایی دارد. رایج ترین ماده ای که از به عنوان سفید کننده می شود آب ژاول است ماده ای اصلی و موثر در آب ژاول هیپو کلریت سدیم (Nacl  ) است . هیپو کلریت سدیم ترکیب بسیار قوی است که درصد خیلی کمی از آن 5 درصد را در آب حل می کنند وبا نام های مختلف و به عنوان سفید کننده به بازار عرضه می شد بنابراین سفید مننده ها و آب ژاول همان محلول 5 درصد هیپو کلریت سدیم هستند . وایتکس یا همان آب ژاول یک قلیایی قوی می باشد بطوری که PH  نوع 5 درصد آن بوده بنابراین اکسید کننده خورنده است . آب ژاول خاصیت ضد عفونی کننده دارد زیرا یک سفید کننده کلردار است افزودن مقدار کمی پربورات به آن قدرت سفید کنندگی آن را افزایش می دهد . البته باید توجه داشت که محلول هیپو کلریت سدیم ، ناپایدار است ودر مجاورت نور و گرما ، یون ocl  تجزیه شده و اکسیژن آزاد می کند ودر نتیجه از شدت عمل آن را در ظروف مات و نیز دور از گرما نگهداری کرد . همچنین بهتر است زودتر مصرف شوند زیرا در اثر ماندن به ساده گی تجزیه شود .

Naocl ------  Nacl + O2