مشتقات پتاسیم بصورت ترکیبی دراکثر کوهها یافت میشود