0311 – 5723144

 

اب باطري آب ايران

نام شرکت

آآقاي ابوالقاسمي

نام مدیرعامل

ضد يخ، شيشه شوي اتومبيل، آب باطري، آب رادياتور

نوع فعالیت

شهرك صنعتي جي، خيابان دوم، فرعي اول-  اصفهان

آدرس

0311 – 5723144

تلفن

سایت اینترنتی ندارد

وب سایت