0335_ 5373401_ 5373199

آبنيل شيمي
نام شرکت
آقاي طالبيان
نام مدیرعامل
توليد رزينهاي مختلف
نوع فعالیت
شهرك صنعتي سه راهي مباركه، فاز دوم، ابتداي خيابان دهم، پلاك9        اصفهان
آدرس
0335 - 5373401   5373199   5373537
تلفن
 
وب سایت