33111653 021

آپادانا صنعت
نام شرکت
آقاي ايرج افجه اي
نام مدیرعامل
مواد شيميايي
نوع فعالیت
                                                     تهران                خيابان ناصرخسرو، پلاك 221
آدرس
021 - 33111653
تلفن
وب سایت