88787106 88886377 021

آتي مهر
نام شرکت
آقاي مهندس شفيعي
نام مدیرعامل
توليد رنگها و محصولات هنري (رنگهاي روغني, اكريليك و گواش) و حلالها
نوع فعالیت
 تهران بلوار آفريقا, بين جهان كودك و ميرداماد, خيابان پديدار, ساختمان شهروز, طبقه دوم واحد 23
آدرس
021 - 88787106   88886377
تلفن
وب سایت