2228998 0321

آرانكو شيمی
نام شرکت
آقاي هاشميان
نام مدیرعامل
توليد رزين و مواد اوليه رنگ
نوع فعالیت
 شهرضا شهرك سپهر آباد، خيابان هفتم
آدرس
0321 - 2228998
تلفن
 
وب سایت