4224066 0262

آرش رنگ
نام شرکت
آقاي متبحري نژاد
نام مدیرعامل
توليد رنگهاي صنعتي و اتومبيلي
نوع فعالیت
 کرج شهرك صنعتي هشتگرد، فاز دوم، خيابان يازده، پلاك14/5     
آدرس
0262 - 4224066 - 8
تلفن
وب سایت