66351900 021

آرنگ ساز
نام شرکت
آقاي سربازي
نام مدیرعامل
توليد كننده رنگهاي صنعتي و حفاظتي
نوع فعالیت
 تهرانخيابان آزادي, روبروي وزارت كار, ساختمان442 طبقه پنجم واحد28
آدرس
021 - 66351900
تلفن
 
وب سایت