021 88402949

 

آهاران (سهامي خاص)

نام شرکت

آقاي ژرژ ميكائيليان

نام مدیرعامل

افزودنيهاي گل حفاري, آهار و روغن نساجي

نوع فعالیت

خيابان سهروردي شمالي, خيابان زينالي شرقي, پلاك80 طبقه اول

آدرس

021 - 88402949   88404481

تلفن

www.aharan.com

وب سایت