22588768 22573880 021

آقای عظیم ذبایحی

تولید انواع  چسبهای لمینت  مرکبهای چاپ فلکسوگرافی  هلیوگراور  وارنیش ها  وحلالهای ویژه مصرفی صنعت چاپ ومشاوره فنی چاپ وبسته بندی

info@mahyachemi.com