88964102 88986730 021

واردات مواد  تجهیزات ضدعفونی وپاک کننده جهت مصارف بیمارستانی  پزشکی کارخانجات صنایع غذایی بهداشتی ودارویی

www.ayriaborna.com