021 22059482 22043504

اسيد ساز (مسئوليت محدود)

نام شرکت

آقاي شاهنده

نام مدیرعامل

توليد مواد شيميايي

نوع فعالیت

بلوار آفريقا, خيابان ناهيد شرقي, ساختمان26, طبقه چهارم واحد تهران

آدرس

021 - 22059482   22043504   22045661

تلفن

www.acidsaz.com

وب سایت