021 88782466 88790209

اصيل پايا

نام شرکت

آقاي ابراهيم قهرماني

نام مدیرعامل

توليد چسب صنعتي

نوع فعالیت

خيابان وليعصر، بالاتر از عباسپور (توانير)، كوچه نيلو، ساختمان نيلو، طبقه هفتم واحد27تهران

آدرس

021 - 88782466   88790209   88798413

تلفن

www.aseelpaya.com

وب سایت