021 888483045 88828366

اوران شيمي (مسئوليت محدود)

نام شرکت

آقاي شاميريان

نام مدیرعامل

واردات رنگهاي صنعتي

نوع فعالیت

خيابان كريمخان زند, خيابان سنايي, پلاک67تهران

آدرس

021 - 88848304-5   88828366

تلفن

eshamirian@mail.com

وب سایت