021 88747254

بابكوي شيمي (مسئوليت محدود)

نام شرکت

خانم نخجيري

نام مدیرعامل

توليد انواع چسب پلاستيزول و پلي يوره تان براي صنايع خودرو و فيلتر خودرو

نوع فعالیت

خيابان سهروردي شمالي, كوچه حاج حسني, پلاک5 طبقه چهارم واحد15تهران

آدرس

021 - 88747254

تلفن

babcoychemie@yahoo.com

وب سایت