021 88046066 88033554 88034146

بتن شيمي خاورميانه (مسئوليت محدود)

نام شرکت

آقاي مهندس نوذري

نام مدیرعامل

توليد انواع افزودني هاي بتن و انواع مواد شيميايي ساختمان

نوع فعالیت

خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي (يوسف آباد), نبش خيابان شصت و ششم, پلاك470تهران

آدرس

021 - 88046066   88033554   88034146

تلفن

www.betonchimie.ir

وب سایت