021 88707666 88555557

آقاي خاتمي

توليد آلكيد رزين (بلند، متوسط و كوتاه روغن)، خشك كنها (كلسيم، سرب و كبالت) و حلالها ( پوتيل استات و اتيل استات

خيابان شهيد احمد قصير (بخارست)، خيابان سيزدهم، پلاك2 واحد4تهران

www.bonyankala.com