88718291 88702324 021

آقای محمودی

انواع رزین وچسب ومواد بکار رفته درتکمیل منسوجات