88750573 88736672 021

آقای مهندس رحمانیان

واردات مواداولیه شیمیایی جهت استفاده درصنایع رنگ  رزین چسب تینر  پلاستیک وچاپ

www.pctchem.com