66706855 66724525 021

آقای صمدی

تولیدانواع آبمیوه  کنسانتره میوه  الکل طبی وصنعتی

pakdisco@yahoo.com