021 887055568

آقای امیرصالح قربانی

خدمات مهندسی واجرایی درزمینه کنترل خوردگی درصنایع نقت  گاز  پتروشیمی  نیروگاهی ودریایی وتجهیزات حفاظت کاتدیک وتجهیزات پایش خوردگی

www.payeshsanat.com