7_44545045_021

آقای دکتر پوروزیری

تولید موادشیمیایی  انواع چربی گیرها  فسفاته کننده هاا رنگبرها  وزنگبرها   پودر وروغن کشش  مواد رسوب بر  وترمیم آب  پاک کننده های صنایع غذایی ودامی  ضدعفونی کننده ومحصولات بهداشتی