021_8871949_88715345

آقای حیدری

تولید روغنهای صنعتی دی بوتیل فتالات  رزین اوره وملامین فرمالدیید

www.plasticizerco.com