021_88747843_4

آقای مالک برماس

احداث  توسعه وتچهیز کارخانه  تولید محصولات پلیمری  وشیمیایی از تولیدات پتروشیمی  واردات مواد اولیه مورد نیاز  فروش وانجام کلیه فعالیتهای بازرگانی وخدمات مشاوره