22065544_22378376_021

آقای علی بیگدلی

پوشش های صنعتی وخانگی   عایق کاری  محافظت از خوردگی  رنگ های ترافیکی  پوشش های مقاوم دربرابر محیط شیمیایی  بااستفاده از فن آوری نانو

www.nasulate.ir