442628756_021

آقای رستم شهماری

تولید چسبهای صنعتی  رزینهای اپوکسی قالب سازی

www.pmpcompany.com