3331272_0551

آقای سعید شهیری

تولید آجیل  خشکبار وبکینگ پودر  تولید سدیم اسید پیروفسفات  انواع نمک های فسفات