43322114_0852

اقای محسن خدادادی

تولید اسید سالیسیلیک  استات سدیم  سولفات سدیم  دی استات سدیم

www.faranchemic.com