888484145_021

آقای مهندس علیرضا امینی نجفیان

 نماینده انحصاری سیستم نوین حفاظت سازه های فلزی دربرابرخوردگی ازطریق حفاظت کاتدی با پوشش زینگا عرضه کننده میلگردهای مقاوم دربرابر خوردگی جهت استفاده درکلیه سازه های بتنی از قبیل اسکله ها وسازه های دریایی وسدها

www.tehranhara.com