88470678_88460475_021

آقای حسن حاصل طلب

تولید الیاف پلی پروپیلن  برش کوتاه بعنوان افزودنی دربتن وگچ   پارچه صنعتی اسپیسر

www.aliafpp.com