22832001_22287826_021

آقای دکتر جمشید شمسایی فر

واردات مواد کمکی (تعاونی)نساجی   چرم سازی وتولید اتوکسی لاسیون وشوینده آرایشی وبهداشتی

www.irandantex.com