22314083_22523264_021

آقای سعید حاجیان

تولید انواع کنیتکس های روغنی جهت نماهای خارجی وداخلی  کنیتکس حلال اب ورولکس حلال آب  جهت نمای داخلی

www.jahankenitex.com