88739771_88739777_021

آقای دکتر نوروززاده

تولید کننده انواع چسبهای صنعتی ومصارف عمومی

www.deltaadhesive.com