10_77515606_021

آقای محمدرضا مشایخی

تولید چسب بسته بندی چاپدار  نوارچسب پلی اتیلن  ساده وچاپدار  فوم واسفنج یکرو  ودور  چسب   وآلومینیم چسب دار چسب ورزین   صنایع بسته بندی   لوازم خانگی  چسب بسته بندی کارتن ساده

www.nctco.ir