1077515606021

آقای محمدرضا مشایخی

تولید چسب بسته بندی چاپدار  نوارچسب پلی اتیلن ساده وچاپدار  فوم واسفنج یکرو ودوروچسب وآلومینیم چسبدار (چسب ورزین  صنایع بسته بندی  لوازم خانگی ) چسب بسته بندی کارتن ساده

www.nctco.ir