88759924_021

آقای جوادظهیری

تولید کننده پارافین جامد -پارافین مایع-وازلین-ژله کابل- پترولیم سولفونات-امولسی فایر گرانول واکس

www.rosepoly.com