988314007 021

آقای سیف الهی

تولید انواع چسبهای صنعتی ورنگبرها  رنگهای صنعتی  اپوکسی پلی یورتان  وپوششهای اپوکسی کف

www.mahla.org