5 33950174 021

آقای ملکیان

توزیع کننده انواع چسبهای  صنعتی سیلیکون  ودرزگیر برپایه پلی اورتان ماستیک  روغن وگریسهای تخصصی  مواد اناروبیک ورزینهای قالبسازی

www.khazrapvd.com