5 88783062 021

آقای مهندس پورمحمدی

تولید دوده صنعتی با گریدهای مختلف جهت مصارف درصنایع لاستیک تایر  تیوپ  وقطعات خودرو

www.dsp.co.ir