88843227 88847639 021

آقای زهتابچیان

 تولید موادشیمیایی صنایع چرم  نساجی  شوینده  چسب  رزین رنگ وصنایع نفتی

www.rockchemie.com